Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji pro profesi Zemědělec – farmář dle NSK

logo

Název projektu: Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji pro profesi Zemědělec – farmář dle NSK
Reg. č.: CZ.1.07/3.2.06/04.0003
Název příjemce podpory: BM Education s.r.o.
Partner projektu: Com-peto.CZ s.r.o.
Celkové způsobilé výdaje na projekt: 1.556.464,84 Kč
Období realizace: 1. 4. 2014 – 30. 6. 2015

Cílem projektu je vytvořit dva vzdělávací moduly Pěstitel základních plodin (kód: 41-043-H) a Chovatel a ošetřovatel skotu (kód: 41-044-H) dle standardu NSK. Absolvent vytvořeného vzdělávání (nebo jeho dílčích částí) si doplní potřebné vědomosti a dovednosti a bude připraven na složení závěrečné zkoušky dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací, tzn. k získání profesní kvalifikace. Získání této kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu v oboru Zemědělec – farmář (kód: 41-51-H/01), což znamená úplnou profesní kvalifikaci. Nadstavbou vzdělávacích modulů bude i e-learningová komponenta. Součástí projektu bude pilotní ověření vytvořených vzdělávacích modulů formou vzdělávacích seminářů. Při realizaci projektu počítáme s aktivní a úzkou spoluprací se středními odbornými školami a zemědělskými firmami a podnikateli Ústeckého kraje, na základě jejichž požadavků a potřeb budou vzdělávací programy zpracovány.
Tento projekt byl podpořen ve 4. výzvě GG OP VK Ústeckého kraje a jeho výstupy pomohou rozvoji nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce Ústeckého kraje.

Dílčí cíle:
- vytvořit vzdělávací programy Pěstitel základních plodin a Chovatel a ošetřovatel skotu dle kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací;
- zaměřit vytvářené vzdělávací programy nejen na získání vědomostí a znalostí, ale i praktických dovedností;
- přizpůsobit tyto vzdělávací programy konkrétním potřebám zemědělských firem a zemědělských podnikatelů a zároveň cílové skupiny projektu - pracovníků zemědělského sektoru v Ústeckém kraji jak v oblasti živočišné, tak rostlinné prvovýroby;
- pilotně ověřit a následně upravit kvalitu, obsahovou stránku a vzdělávací metody vytvořených vzdělávacích programů tak, aby účastníci tohoto vzdělávání byli připraveni k vykonání zkoušky pro profesní kvalifikace Pěstitel základních plodin (kód: 41-043-H) nebo Chovatel a ošetřovatel skotu (kód: 41-044-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání;
- motivovat účastníky dalšího vzdělávání k získání kombinace profesních kvalifikací opravňující k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu v oboru Zemědělec - farmář (kód: 41-51-H/01), což znamená úplnou profesní kvalifikaci;
- inovovat vytvořené vzdělávací programy následujícími prvky: e-learningová komponenta obou vzdělávacích programů; přímá účast profesních odborníků ze zemědělských firem při realizovaném vzdělávání, tzv. konfrontace teorie s praxí.

Cílová skupina projektu:
Obecně lze CS definovat jako účastníky dalšího vzdělávání, kteří usilují o zvýšení své konkurenceschopnosti na trhu práce rozšířením, prohloubením či inovací své kvalifikace. Jedná se taktéž o účastníky, kteří mohou díky předchozím pracovním zkušenostem a nabytým dovednostem získat certifikát v oboru, který nevystudovali. Konkrétně se tedy předkládaný projekt primárně zaměřuje na osoby, které působí v oblasti rostlinné a živočišné zemědělské výroby, nebo plánují toto profesní zaměření ve svém budoucím pracovním uplatnění a chybí jim doklad o dosaženém vzdělání v úplné profesní kvalifikaci Zemědělec - farmář nebo doklad o složení zkoušky pro profesní kvalifikaci Pěstitel základních plodin, resp. Chovatel a ošetřovatel skotu. Jedná se nejen o zaměstnance, ale i o zaměstnavatele nebo samostatně hospodařící rolníky.

Místo realizace:
Ústecký kraj

Klíčové aktivity projektu:
01 - Tvorba vzdělávacího programu a výukových materiálů pro profesní kvalifikaci Pěstitel základních plodin (kód: 41-043-H)
02 - Tvorba vzdělávacího programu a výukových materiálů pro profesní kvalifikaci Chovatel a ošetřovatel skotu (kód: 41-044-H)
03 - Pilotní ověření vzdělávacích programů
04 - E-learning vzdělávacích programů a jeho pilotní ověření
05 - Finalizace a evaluace vzdělávacích programů

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.