Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve firme com-peto.cz

com-peto

Přepodkládaný počet účastníků projektu je celkem 12.

Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji pro profesi Zemědělec – farmář dle NSK

logo

Název projektu: Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji pro profesi Zemědělec – farmář dle NSK
Reg. č.: CZ.1.07/3.2.06/04.0003
Název příjemce podpory: BM Education s.r.o.
Partner projektu: Com-peto.CZ s.r.o.
Celkové způsobilé výdaje na projekt: 1.556.464,84 Kč
Období realizace: 1. 4. 2014 – 30. 6. 2015

Cílem projektu je vytvořit dva vzdělávací moduly Pěstitel základních plodin (kód: 41-043-H) a Chovatel a ošetřovatel skotu (kód: 41-044-H) dle standardu NSK. Absolvent vytvořeného vzdělávání (nebo jeho dílčích částí) si doplní potřebné vědomosti a dovednosti a bude připraven na složení závěrečné zkoušky dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací, tzn. k získání profesní kvalifikace. Získání této kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu v oboru Zemědělec – farmář (kód: 41-51-H/01), což znamená úplnou profesní kvalifikaci. Nadstavbou vzdělávacích modulů bude i e-learningová komponenta. Součástí projektu bude pilotní ověření vytvořených vzdělávacích modulů formou vzdělávacích seminářů. Při realizaci projektu počítáme s aktivní a úzkou spoluprací se středními odbornými školami a zemědělskými firmami a podnikateli Ústeckého kraje, na základě jejichž požadavků a potřeb budou vzdělávací programy zpracovány.
Tento projekt byl podpořen ve 4. výzvě GG OP VK Ústeckého kraje a jeho výstupy pomohou rozvoji nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce Ústeckého kraje.

Dílčí cíle:
- vytvořit vzdělávací programy Pěstitel základních plodin a Chovatel a ošetřovatel skotu dle kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací;
- zaměřit vytvářené vzdělávací programy nejen na získání vědomostí a znalostí, ale i praktických dovedností;
- přizpůsobit tyto vzdělávací programy konkrétním potřebám zemědělských firem a zemědělských podnikatelů a zároveň cílové skupiny projektu - pracovníků zemědělského sektoru v Ústeckém kraji jak v oblasti živočišné, tak rostlinné prvovýroby;
- pilotně ověřit a následně upravit kvalitu, obsahovou stránku a vzdělávací metody vytvořených vzdělávacích programů tak, aby účastníci tohoto vzdělávání byli připraveni k vykonání zkoušky pro profesní kvalifikace Pěstitel základních plodin (kód: 41-043-H) nebo Chovatel a ošetřovatel skotu (kód: 41-044-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání;
- motivovat účastníky dalšího vzdělávání k získání kombinace profesních kvalifikací opravňující k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu v oboru Zemědělec - farmář (kód: 41-51-H/01), což znamená úplnou profesní kvalifikaci;
- inovovat vytvořené vzdělávací programy následujícími prvky: e-learningová komponenta obou vzdělávacích programů; přímá účast profesních odborníků ze zemědělských firem při realizovaném vzdělávání, tzv. konfrontace teorie s praxí.

Cílová skupina projektu:
Obecně lze CS definovat jako účastníky dalšího vzdělávání, kteří usilují o zvýšení své konkurenceschopnosti na trhu práce rozšířením, prohloubením či inovací své kvalifikace. Jedná se taktéž o účastníky, kteří mohou díky předchozím pracovním zkušenostem a nabytým dovednostem získat certifikát v oboru, který nevystudovali. Konkrétně se tedy předkládaný projekt primárně zaměřuje na osoby, které působí v oblasti rostlinné a živočišné zemědělské výroby, nebo plánují toto profesní zaměření ve svém budoucím pracovním uplatnění a chybí jim doklad o dosaženém vzdělání v úplné profesní kvalifikaci Zemědělec - farmář nebo doklad o složení zkoušky pro profesní kvalifikaci Pěstitel základních plodin, resp. Chovatel a ošetřovatel skotu. Jedná se nejen o zaměstnance, ale i o zaměstnavatele nebo samostatně hospodařící rolníky.

Místo realizace:
Ústecký kraj

Klíčové aktivity projektu:
01 - Tvorba vzdělávacího programu a výukových materiálů pro profesní kvalifikaci Pěstitel základních plodin (kód: 41-043-H)
02 - Tvorba vzdělávacího programu a výukových materiálů pro profesní kvalifikaci Chovatel a ošetřovatel skotu (kód: 41-044-H)
03 - Pilotní ověření vzdělávacích programů
04 - E-learning vzdělávacích programů a jeho pilotní ověření
05 - Finalizace a evaluace vzdělávacích programů

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podpora vzdělávací nabídky v oblasti moderního zemědělství

Název projektu: Podpora vzdělávací nabídky v oblasti moderního zemědělství
Reg. č.: CZ.1.07/3.2.12/03.0023
Název příjemce podpory: Com-peto.CZ, s.r.o.
Celkové způsobilé výdaje na projekt: 3 707 281,52 Kč

Projekt je zaměřen na tvorbu nových praktických výukových modulů (vč. e-learningu, případových studií, informač. portálu) v oblasti nových postupů a technologií v zemědělství. V rostlinné výrobě budou zahrnovat inovativní osevní postupy, technologie pěstování plodin včetně techniky a technologií používaných v moderní rostlinné výrobě. Součástí modulů budou i doporučující postupy pro efektivní a udržitelné řízení zemědělského podniku včetně závazných standardů WELFARE hospodářských zvířat a kontroly podmíněnosti Cross Compliance. Vzdělávací moduly budou vytvořeny takovou formou, která bude odrážet vytíženost manažerů a vedoucích pracovníků. Především bude kladen důraz na praktickou stránku. Moduly a nástroje podrobíme důkladnému testování se zástupci cílové skupiny, jejich připomínky zapracujeme, doplníme získané poznatky a upravíme je do výsledné podoby. Výstupy projektu pomohou rozvoji nabídky dalšího vzdělávání směřujícímu ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských firem na trhu Karlovarského kraje.

Cílové skupiny projektu:

1.Poskytovatelé dalšího vzdělávání – lektoři

2.Účastníci dalšího vzdělávání – zástupci zemědělských firem a podnikatelé 

Místo realizace:

Karlovarský kraj 

Klíčové aktivity projektu:

1. Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství v zemědělství

2. Tvorba vzdělávacích modulů a proškolení lektorů

3. Vytvoření a provozování komplexního informačního portálu

4. Pilotní odzkoušení vzdělávacích modulů

5. Finalizace výstupů a e-learningové kurzy

6. Evaluace

V průběhu realizace budou také uspořádány dvě konference a čtyři pracovní workshopy.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Evropský sociální fond v ČR / www.esfcr.cz

Karlovarský kraj / www.kr-karlovarsky.cz

Com-peto.CZ s.r.o., 411 15 Třebenice – Mrsklesy 30, IČ: 28681436, DIČ: CZ28681436
Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26655